Сфери на дейност

АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО И ПРОЦЕС

Адвокатите от „Ненков, Маркова и партньори” са натрупали значителен опит в областта на административното право и процесуално представителство по административни дела. Дружеството консултира своите клиенти, като им предлага целесъобразно разрешаване на поставените от тях казуси. Адвокатската кантора предоставя следните правни услуги в областта на административното право:

  • Правно съдействие и консултации в различните производства по издаването на различни видове административни актове;
  • Правно съдействие в производството по обжалване на административни актове издадени от държавната, общинската и данъчната администрация, както и в производството по обжалване на наказателни постановления;
  • Правната кантора предоставя комплексно правно обслужване на юридически лица относно подготовката на необходимите документи за участие в обществени поръчки, както и представителство във всички етапи свързани с процедурата по възлагане и изпълнение на поръчка;

Адвокатите от кантората предлагат процесуално представителство и правна защита по дела пред всички инстанции на административни съдилища, находящи се на територията на Република България.