Сфери на дейност

ВЕЩНО ПРАВО. СТРОИТЕЛНО ПРАВО

Вещно право

Адвокатско дружество „Ненков, Маркова и партньори” разполага с юристи, които имат богат опит в съставянето на всякакъв вид договори, свързани с прехвърлянето и учредяването на вещни права върху недвижим имот. Правната кантора извърша задълбочени проучвания относно правото на собственост, ограничените вещни права, законност на изградените сгради и съоръжения, техния статут, извършва проверки, относно вписани обстоятелства в имотния регистър – възбрани, ипотеки, искови молби и др. Дружеството предлага процесуално представителство по дела с вещноправен характер – защита на право на собственост или ограничените вещни права върху недвижими имоти, делба на недвижим имот, различни по вид спорове, отнасящи се за граници на имоти и пр.

 

Строително право

Адвокатите консултират своите клиенти относно изграждането, промяната на предназначението и премахването на сгради или части от тях.        Адвокатско дружество „Ненков, Маркова и партньори” изготвя договори за строителство, екипът от висококвалифицирани адвокати участва в преговорите за сключването им, като разяснява на страните цялостната юридическа обстановка с цел защита правата и реализиране бизнес – проектите на своите клиенти.