Сфери на дейност

ГРАЖДАНСКО ПРАВО И ПРОЦЕС

Адвокатско дружество „Ненков, Маркова и партньори” предоставя правни услуги на своите клиенти в областта на гражданското право и процес:

  • Изготвяне на всякакъв вид документи свързани с активното участие на клиентите в гражданския оборот /съставяне на проекти за нотариални актове, пълномощни, удостоверения, покани/ и оказване на правно съдействие пред нотариус;
  • Представителство при сключването на различни правни сделки и изготвяне на договори, като в процеса на преговори адвокатите предоставят правни консултации и намират най-практичното и благоприятно решение за клиента;
  • Регистрация, преобразуване и прекратяване на граждански дружества и юридически лица с нестопанска цел – фондации и сдружения в обществена и частна полза;
  • Цялостно процесуално представителство на физически и юридически лица пред съд или арбитраж, включително и в изпълнителното производство.