Сфери на дейност

ОБЛИГАЦИОННО ПРАВО

 Адвокатската кантора предоставя на доверителите си следните правни услуги в областта на Облигационното право:

  • Правни консултации при сключването на различни видове договори, както и оказване на пълно правно съдействие във връзка с изготвянето на договорите и посредничество при сключването им;
  • Оказване на правно съдействие и предоставяне на консултации във връзка с прекратяването и развалянето на договори по съдебен и извънсъдебен ред.

С цел защита правата и интересите на клиенти от неправомерни посегателства адвокатите осъществяват процесуално представителство в дела за непозволено увреждане /обезщетения за причинени имуществени и неимуществени вреди/, както и представителство по спорове отнасящи се до изпълнението на вече сключени договори.