Сфери на дейност

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Развивайки своя бизнес, всеки един търговец се стреми да участва в гражданския оборот и различните видове обществени отношения. Адвокатското дружество предоставя консултации при изготвянето на всички документи, нужни за участието в процедурите по възлагане на обществени поръчки, ръководейки се от нормативната уредба и интересите на клиента. Адвокатите от правната кантора следят стриктно всяко изменение в правната уредба, уреждаща обществените поръчки, за да предложат практично решение на всеки казус, както и да осигурят надеждно общуване между бизнеса от една страна и възложителите на поръчки от друга.