Сфери на дейност

СЕМЕЙНО И НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО

Адвокатско дружество „Ненков, Маркова и партньори” предлага следните услуги:

  • Изготвяне на брачни договори, с които съпрузите, встъпващи в брак или по време на брака, уреждат имуществените отношения помежду си;
  • Осъществяване на процесуално представителство в производството по прекратяване на брака чрез развод;
  • Оказване на правно съдействие при разрешаването на лични и имуществени правни спорове между бившите съпрузи след развода;
  • Оказване на съдействие при сключването на правни сделки с имущество, което се намира в режим на Съпружеска имуществена общност;
  • Сключване на правни сделки, в които една от страните е малолетно или непълнолетно дете, издаване на разрешение от районния съд;
  • Изготвяне на всякакъв вид документи, свързани с приемането или отказа от наследство;
  • Консултации относно разпореждане с имуществото преди смъртта – съставяне на завещание или завети;
  • Консултации и определяне размера на запазена – за наследниците и разполагаема част – с която наследодателят има право да се разпореди. Осъществяване на процесуално представителство в дела, отнасящи се до намаляване на завещателни разпореждания и договори за дарение;
  • Адвокатите предоставят практични решения във връзка с делбата на придобито наследство, като изготвят всички необходими документи за осъществяването й. Адвокатите от „Ненков, Маркова и партньори” оказват адекватна правна помощ в двете фази на съдебната делба, както и процесуално представителство по самите дела.