Сфери на дейност

ТРУДОВО ПРАВО

Адвокатско дружество „Ненков, Маркова и партньори” консултира своите клиенти в областта на трудовото право, като представлява както работодатели, така и служители. Адвокатите предлагат пълния набор от услуги в областта на трудовото право, включително изготвяне на трудови договори, процесуално представителство във връзка с трудови правоотношения, предоставяне на правни становища свързани с възникнали трудовоправни въпроси на дружества и граждани – сключване, изменение и прекратяване на трудови договори, изготвяне на правни документи, свързани с прилагането на трудовото законодателство – налагане на дисциплинарни наказания, уведомления и други.

Адвокатската кантора защитава правата и интересите както на работниците/служителите, така и на работодателите във връзка с трудови спорове – реализиране на дисциплинарна и имуществена отговорност на работници/служители, искове срещу неправомерно уволнение, възстановяване на работа и други. Адвокатите оказват съдействие в преговори между работодатели и работници/служители с цел да се постигне практично и законосъобразно решение на възникналия трудовоправен спор.