Сфери на дейност

ТЪРГОВСКО ПРАВO

Една от основните сфери на дейност на адвокатско дружество „Ненков, Маркова и партньори” е решаването на въпроси, свързани с търговското право. Предоставяне на услуги на малки, средни и големи предприятия, както и на международни компании във всяка сфера на бизнеса. Адвокатско дружество „Ненков, Маркова и партньори”, осъществява процесуално представителство пред съд или арбитраж, участва в разрешаването на множество търговски спорове с изключителна сложност. Екипът от висококвалифицирани специалисти в областта изготвя проекти на търговски договори, участва в преговори между търговци, консултира своите клиенти, относно спазването на местното и международното търговско законодателство. Адвокатското дружество изгражда работни групи за всеки отделен казус, съставени от специалисти, които познават в детайли нуждите на клиента и умеят да предоставят търсената от него квалифицирана, бърза и ефективна правна услуга.

Търговски сделки

Адвокатско дружество „Ненков, Маркова и партньори” предоставя на своите клиенти правни консултации по всички видове търговски сделки. Участва в преговорите между търговци преди сключването на сделката, като изследва в детайли наличната документация и осигурява адекватна правна защита на своите клиенти.

Дружествено право

Екипът на Адвокатско дружество „Ненков, Маркова и партньори” осигурява цялостно правно съдействие на своите корпоративни клиенти и предоставя необходимите правни консултации относно съществуващите правноорганизационни форми на търговската дейност в Република България:

  • Консултиране на клиента в избора му на подходяща правно-организационна форма, отговаряща за съответната дейност;
  • Изготвяне на необходимите документи за създаването на търговския субект – учредителни протоколи, дружествени договори, договори за управление и други;
  • Извършване на регистрации и вписвания, свързани с дейността на дружеството съгласно българското законодателство – Търговски регистър, Регистър „БУЛСТАТ”/за субекти, различни от търговски дружества/;
  • Консултиране във връзка със съществуващите права и задължения на дружествените органи, както помежду им, така и спрямо трети лица;
  • Придобиване и преобразуване на търговски дружества – сливания, вливания, отделяния, разделяния;
  • Разрешаване на спорове между съдружници, както и между съдружници и дружествени органи;
  • „Ненков, Маркова и партньори” оказва правно съдействие при учредяването и вписването на обезпечения и гаранции по търговски договори – ипотеки, особени залози и други;

Търговска несъстоятелност

Адвокатската кантора разполага с екип от висококвалифицирани юристи с дългогодишен опит в областта на търговската несъстоятелност. Адвокатите се стремят да бъдат една от водещите правни кантори в този дял от търговското право, за да отговарят адекватно на съвременните бизнес условия. Адвокатското дружество осъществява процесуално представителство във всички етапи на производството по несъстоятелност, включително завеждане и представителство по свързаните с търговската несъстоятелност искове.